Menu
menuStrona główna
menuO nas
menuStatut
menuPublikacje
menuWydarzenia
menuO reumatyzmie
menuWspomnienie
menuKontakt
menuZaproszenia
menuLinki
menuNapisz do nas
menuflaga Wielkiej BrytaniiEnglish

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW im. Hanki Żechowskiej

ROZDZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE

Par. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem, zrzesza osoby ze schorzeniami reumatycznymi oraz osoby pragnące nieść im pomoc.

Par. 2. 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

Par. 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m.st. Warszawa.

Par. 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu członków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

Par. 5. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Par. 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych, o podobnych celach działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

Par. 7. 1. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe (regionalne) na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu.
2. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może powoływać stałe lub okresowe komisje i sekcje.

ROZDZIAŁ II: CELE I FORMY DZIAŁANIA

Par. 8. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób ze schorzeniami reumatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych poprzez:
1/ świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej,
2/ integrację społeczną,
3/ propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym zgodnie z wartościami chrześcijańskimi,
4/ działalność informacyjną,
5/ współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Par. 9. Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1/ pomoc w załatwianiu wszelkich spraw związanych z leczeniem, rehabilitacją, edukacją, usamodzielnianiem w podejmowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej,
2/ tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek oświatowo-wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz kursów specjalistycznych i oddziałów opieki zdrowotnej,
3/ organizację miejsc pracy w tym pracy chronionej,
4/ podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
5/ tworzenie banku danych o możliwościach uzyskania pomocy,
6/ przedstawianie na forum opinii publicznej problemów i potrzeb środowiska,
7/ prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej (ulotki, broszury, pisma, audycje w radiu, telewizji):
* dla chorych (możliwości pomocy),
* dla społeczeństwa (informacja o chorobie i chorych),
* informacja o nowościach w medycynie światowej dotyczące leczenia chorób reumatycznych,
8/ szkolenia: rehabilitantów, personelu medycznego, rodzin, przyjaciół przez kursy, wykłady, pokazy itp.,
9/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
10/ inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
11/ organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym,
12/ współpraca z instytucjami o podobnych celach, organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi reprezentującymi społeczeństwa całego świata,
13/ organizowanie wymiany doświadczeń między środowiskami i organizacjami związanymi ze Stowarzyszeniem.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Par. 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających
3/ honorowych

Par. 11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec deklarujący na rzecz Stowarzyszenia swoją działalność.

Par. 12. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również małoletni po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów.
2. Małoletni poniżej 16 lat nie mają praw wyborczych oraz prawa udziału w głosowaniu.

Par. 13. 1. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez zarząd koła właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie złożonej deklaracji, a jeżeli nie utworzono koła na danym terenie, członków przyjmuje Zarząd Główny.
2. Członkowie wspierający przyjmowani są przez zarząd koła właściwy zakresowi obszaru jego działania.

Par. 14. Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze,
2/ wypowiadania się we wszystkich sprawach na zebraniach swego koła, posiedzeniach władz i zgromadzeniach delegatów,
3/ omawiania i oceniania na zebraniach działalność Stowarzyszenia i jego władz oraz postawy i działalność jego członków, a także zgłaszania swoich opinii i wniosków władzom Stowarzyszenia,
4/ ubiegania się o pomoc Stowarzyszenia.

Par. 15. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1/ postępowanie zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz obowiązującymi regulaminami,
2/ regularne opłacanie składek członkowskich,
3/ branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

Par. 16. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową i materialną.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Par. 17. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność na rzecz osób ze schorzeniami reumatycznymi.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Par. 18. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.

Par. 19. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
1/ pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi przyjmującemu do Stowarzyszenia zgodnie z par. 13.1.,
2/ skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku na podstawie uchwały zarządu przyjmującego do Stowarzyszenia zgodnie z par. 13.1.,
3/ wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały zarządu przyjmującego do Stowarzyszenia zgodnie z par. 13.1. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji zarządu,
4/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,
5/ zgonu członka.

Par. 20. 1. Od uchwały Zarządu Koła w sprawach nieprzyjęcia, skreślenia czy wykluczenia zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawach nieprzyjęcia, skreślenia czy wykluczenia zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Zgromadzenia Delegatów poprzez Zarząd Główny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Uchwała Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

Par. 21. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Zgromadzenie Delegatów,
2/ Zarząd Główny,
3/ Komisja Rewizyjna.

Par. 22. 1. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej wybranych przez Zgromadzenie Delegatów trwa 3 lata.
2. Kadencja delegatów do Zgromadzenia Delegatów, wybranych na walnych zebraniach kół w liczbie 1 delegata na 12 członków zwyczajnych, trwa 3 lata.

Par. 23. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, odbywa się ono w sposób tajny.

Par. 24. W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu osobowego tych władz.

ROZDZIAŁ V: ZGROMADZENIE DELEGATÓW

Par. 25. 1. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim:
1/ z głosem stanowiącym - delegaci określeni w par. 22.1
2/ z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny
3/ jako obserwatorzy - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Kół w formie papierowej lub elektronicznej na 1 miesiąc przed Zgromadzeniem.

Par. 26. 1. Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają w I terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% delegatów; w II terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych delegatów.
2. Uchwała Zgromadzenia Delegatów w sprawie zmian Statutu zapada większością 2/3 głosów w I terminie przy obecności co najmniej 50% delegatów; w II terminie podanym w zawiadomieniu w obecności 1/5 delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Głosowania są jawne. Zgromadzenie Delegatów może podjąć uchwałę o tajności głosowania.

Par. 27. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
1/ określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4/ wybór władz Stowarzyszenia:
a) prezesa,
b) 4-8 członków Zarządu Głównego,
c) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej,
5/ rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Stowarzyszenia,
6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach członkowskich,
8/ zatwierdzanie regulaminów: Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, zarządu koła,
9/ uchwalanie zmian w statucie,
10/ podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia,
11/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Par. 28. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

Par. 29. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ROZDZIAŁ VI: ZARZĄD GŁÓWNY

Par. 30. 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes Stowarzyszenia oraz 4-8 członków wybranych przez Zgromadzenie Delegatów. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Członkiem Zarządu Głównego może być jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Par. 31. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez sekretarza co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów.

Par. 32. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2/ określanie kierunków działania na podstawie uchwał Zgromadzenia Delegatów,
3/ powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności kół oraz komisji i sekcji Stowarzyszenia,
4/ decyzja w sprawach członkowskich zgodnie z par. 19,
5/ uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Delegatów oraz regulaminu dla komisji i sekcji Stowarzyszenia,
6/ określanie potrzeb finansowych i kierowanie działalnością majątkową i gospodarczą Stowarzyszenia,
7/ składanie sprawozdań Zgromadzeniu Delegatów,
8/ zwoływanie Zgromadzeń Delegatów,
9/ reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej oraz innych organów prawnych.

ROZDZIAŁ VII: KOMISJA REWIZYJNA

Par. 33. 1. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza Komisji. Szczegółowy zakres i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Komisję, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Delegatów.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członek Zarządu Głównego ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

Par. 34. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Par. 35. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej 2 razy w roku,
2/ występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Delegatów,

ROZDZIAŁ VIII: KOŁA STOWARZYSZENIA

Par. 36. 1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. O powołaniu i likwidacji koła decyduje Zarząd Główny, który ustala również teren działania i miejsce jego siedziby.
2. Koło może być utworzone na wniosek co najmniej 7 członków zwyczajnych.

Par. 37. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o osobowości prawnej koła.

Par. 38. 1. Władzami koła są:
1/ walne zebranie koła,
2/ zarząd koła,
3/ komisja rewizyjna koła w kole posiadającym osobowość prawną.
2. Postanowienia par. 22.1, 23 i 24 stosuje się odpowiednio.

Par. 39. 1. Walne zebranie koła jest najwyższą władzą koła.
2. Zarząd koła zwołuje:
1/ walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła co 3 lata,
2/ walne zebranie sprawozdawcze koła raz na rok.

Par. 40. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd koła:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
3/ na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych koła w terminie 1 miesiąca od daty jego otrzymania.

Par. 41. Nadzwyczajne walne zebranie koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Par. 42. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:
1/ ocena działalności władz koła i podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
2/ wytyczanie kierunków oraz określanie zadań i form działalności koła,
3/ rozpatrywanie wniosków władz i członków koła oraz podejmowanie uchwał związanych z działalnością koła,
4/ wybór prezesa i zarządu koła w składzie 4-6 osób, a w kole posiadającym osobowość prawną wybór komisji rewizyjnej koła w liczbie 3-4 osób.
5/ wybór delegatów na Zgromadzenie Delegatów oraz podejmowanie uchwał i wniosków na Zgromadzenie Delegatów.

Par. 43. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczego koła należy:
1/ przyjęcie sprawozdania z działalności władz koła,
2/ rozpatrywanie wniosków władz i członków koła,
3/ uchwalenie kierunków działalności koła.

Par. 44. Zarząd koła może zwrócić się do odpowiednich instytucji wyznaniowych o oddelegowanie opiekuna duchowego.

ROZDZIAŁ IX: ZARZĄD KOŁA

Par. 45. 1. W skład zarządu koła wchodzą: prezes koła oraz 4-6 członków wybranych przez walne zebranie koła. Na swym pierwszym posiedzeniu zarząd koła wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Członkiem zarządu koła może być jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Par. 46. Posiedzenia zarządu koła są zwoływane przez sekretarza co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania zarządu koła określa wzorcowy regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów.

Par. 47. Do kompetencji zarządu koła należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością koła,
2/ określanie kierunków działania na podstawie uchwał walnego zebrania koła,
3/ określanie potrzeb finansowych i kierowanie działalnością majątkową koła,
4/ składanie sprawozdań walnemu zebraniu koła,

5/ zwoływanie walnych zebrań koła,
6/ reprezentowanie koła na zewnątrz,
7/ podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich zgodnie z par. 19.

ROZDZIAŁ X: KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

Par. 48. 1. Komisja rewizyjna koła wybierana jest na walnym zebraniu koła posiadającego osobowość prawną.
2. Pod względem merytorycznym komisja rewizyjna koła podlega Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Komisja rewizyjna koła na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza komisji.
4. W posiedzeniach komisji rewizyjnej koła mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Szczegółowy zakres i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Delegatów.
6. Par. 33.2 a) i b) stosuje się odpowiednio.

Par. 49. Członkowie komisji rewizyjnej koła mogą brać udział w posiedzeniach zarządu koła z głosem doradczym.

Par. 50. Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności koła co najmniej 2 razy w roku,
2/ występowanie do zarządu koła z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności walnemu zebraniu koła i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ XI: MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Par. 51. 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:
1/ funduszy wpływających ze składek,
2/ darowizn, zapisów, dotacji,
3/ dochodów pochodzących z działalności własnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
1/ wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych swoich członków, w tym organów władz Stowarzyszenia i pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2/ przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, w tym organów władz Stowarzyszenia i pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, w tym organów władz Stowarzyszenia i pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
4/ wykorzystywany na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, w tym organów władz Stowarzyszenia i pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Par. 52. 1. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia 2 członków Zarządu Głównego, w tym prezes lub skarbnik. 2. W imieniu koła posiadającego osobowość prawną wszelkie dokumenty wiążące pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisuje 2 członków zarządu koła.

ROZDZIAŁ XII: PRZEPISY KOŃCOWE

Par. 53. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Zgromadzenie Delegatów większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie podanym w zawiadomieniu w obecności 1/5 delegatów.

Par. 54. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu się Stowarzyszenia ostatnie Zgromadzenie Delegatów określi organizacje dobroczynne, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Par. 55. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Design by flankerds.com
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional